مکاتب زبانشناسی ( ازعهد عقیق تا دوران معاصر )

مکاتب زبانشناسی ( ازعهد عقیق تا دوران معاصر )

specialized  texts  in  educational  sciences

specialized texts in educational sciences

واژه شناسی گویش تاتی تاکستان

نویسنده / مولف: 
جواد رحمانی
تعداد صفحه: 
۳۰۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۳۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

گويش های محلی سرمايههای گرانقدری هستند که در دل خود فرهنگهای مختلفی دارند در واقع هر واژه در يک گويش، گوشهای از تاريخ اجتماعی و فرهنگی ملت ماست. زبانها و گويش های مختلف به دلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و جغرافیايی با هم تفاوت دارند. زبانها گاه در گذر زمان دچار تغییر میشوند زمانی يک زبان جديد به وجود میآيد و گاهی از بین میرود، زبان بعنوان يک نهاد اجتماعی از يک سو برای ايفای نقش ارتباطی خود نیاز به ثبات دارد و از سوی ديگر به موازات دگرگونی هايی که در سطح جامعه پیش می آيد ناگزير دچار تغییر میگردد و خود را با نیازهای روز تطبیق میدهد.

دیدگاه خود را بنویسید