آموزش فرایند تزریق پلاستیک

آموزش فرایند تزریق پلاستیک

شهر شاد تحول زندگی از طریق طراحی شهری

شهر شاد تحول زندگی از طریق طراحی شهری

توسعه پایدار شهری ( نظزیه ها؛ الگوها و شاخص های آن )

نویسنده / مولف: 
مکرم قادری - حمید ظاهری
ویراستار: 
سعید احمدی
تعداد صفحه: 
۱۴۱
قطع کتاب: 
رقعی
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۲۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

شهر واحدی است که به لحاظ ندش و ست یمای ظتاهر ی در فضتا ی جغرافیت ايی دارای هويت بوده و محل وقوع آن در فضا کتاملا مشتهود است. از اين ، رو به عنوان يک ساخت اکولوژيکی محسوب میشود که حرکت و هدايت آن توسط يک نظام اداره میگردد......///////.......//////........

دیدگاه خود را بنویسید