ریخت شناسی گرشاسب نامه و برزونامه

ریخت شناسی گرشاسب نامه و برزونامه

عوامل فرهنگی حاصل از رسانه در ترویج فرهنگ مطالعه

عوامل فرهنگی حاصل از رسانه در ترویج فرهنگ مطالعه

بهرام و گل انتدام

نویسنده / مولف: 
حوریه آزاد
تعداد صفحه: 
۳۰۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۳۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

شاعر در فکر آن است که تحفه ای ماندگار چون شاهنامه بسراید و آن را برای شمس الدّین محمّد حاکم فارس هدیه برد تا نام هر دو ماندگار ماند.یک ماه در اندیشه است که درخواب پیری بر تخت نشسته میبیند که داستانی عاشقانه را برایش روایت میکند و از او میخواهد که آن را به نظم : درآورد. امین الدّین صبح هنگام بیدرنگ نظم داستان بهرام و گل اندام را آغاز میکند و میسراید ۳

دیدگاه خود را بنویسید